Golfen voor
het goede doel

Zoeken

  • Wij doen het voor KiKa. Chris en Titia
  • Clubhuis
  • Starthuis

Schrijf je nu in voor de eerst volgende

Golfen voor Kika 2018

16 Juni 2018

De Golfen voor Kika 2018 wordt gehouden bij:

BurgGolf Westerpark - meer informatie

Nu inschrijven

ANBI Status

Stichting Golfenvoorkika heeft van de belastingdienst de ANBI status toegewezen gekregen. Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite onderstaande gegevens publiceren:

* De naam van de instelling is Stichting Golfenvoorkika

* Het RSIN fiscaal nummer is 8526.25.856.B.01

* Het post adres van de instelling is Blijdendijkstraat 24, 2921 XA Krimpen aan den IJssel

* De doelstelling van de ANBI is: De Stichting heeft ten doel het dienen van een maatschappelijk belang door het ondersteunen van een algemeen nut beogende instelling en in het bijzonder het verwerven van zoveel mogelijk geldelijke middelen ten behoeve van de werkzaamheden van Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa), zodat deze laatstgenoemde stichting haar doel beter kan verwezenlijken, alsmede al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.

* Beleidsplan: De Stichting verwerft zoveel mogelijk geldelijke middelen ten behoeve van de werkzaamheden van Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van golfevenementen, het inzamelen van gelden en subsidies, het aanvaarden van giften en het aanwenden van deze middelen voor de doelstellingen van de Stichting, het ter beschikking stellen van onder meer kennis, kunde, contacten, vermogen, materiele en immateriele goederen. Haar werkzaamheden zijn niet gericht op het te haren behoeve maken van winst. Het bestuur heeft het beheer en de beschikking over het vermogen van de stichting en is belast met de uitvoering van het beleid. Een bestuurder kan niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is.

* De bestuurders zijn Chris Teljeur en Titia Mouth en hebben als functie voorzitter, secretaris en penningmeester.

* Aan bestuurders kan geen bezoldiging worden toegekend voor hun werkzaamheden; slechts onkosten gemaakt in de uitoefening van hun functie als bestuurder kunnen, binnen redelijke grenzen, door de Stichting worden vergoed.

* Actueel verslag van de uitgoefende activiteiten: Op 2 juli 2016 heeft de Stichting met haar activiteiten geldelijke middelen verworven en € 7.016,00 gedoneerd aan KiKa. Het totaalbedrag van € 22.290,00 is gedoneerd aan KiKa.

* Via de website van de belastingdienst  kun je zelf controleren of  een instelling is aangewezen als ANBI.

Klik hier om de ANBI status te checken.
Naam:  Stichting Golfenvoorkika
Vestigingsplaats:  Krimpen aan den Ijssel

De volgende personen golfen voor KiKa:Danny van Asten

Handicap: 22
Nu inschrijven

Golfen voor KiKa wordt mede mogelijk gemaakt door: